O nas

drzewko

Dyrektor przedszkola:  
Barbara Beata Palewska   
Wicedyrektor przedszkola:  
Beata Jakończuk
Katarzyna Grzegorczuk 
 

 

                             

 

Przedszkole Samorządowe w Grabówce

Przedszkole samorządowe znajduje się w miejscowości Grabówka, funkcjonuje w dwóch oddziałach.

Wielkość budynku przy ul. Leszczynowej 14/1 to tysiąc osiemset metrów kwadratowych, a na nich siedem sal dydaktycznych, sala wielofunkcyjna, pełne zaplecze, a także taras i plac zabaw – tak wygląda nowe przedszkole samorządowe w Grabówce.

Budynek jest ekologiczny, nowoczesny, technologicznie stworzony na miarę XXI wieku.

W miarę zapotrzebowania powstały nowe oddziały mieszczące się przy ulicy Jeżynowej 2.

Wśród jedenastu Podlaskich Marek Roku 2018 znalazło się Przedszkole Samorządowe w Grabówce. Otrzymało ono główną nagrodę w kategorii Inwestycja.

linia Zajęcia dodatkowe

+ -

Grupy I-XI – prowadzący: Katarzyna Wądołowska

 

+ -

Grupy VI, VII, XIII, XI – prowadzący: Katarzyna Wądołowska

 

Zajęcia prowadzone są w grupach najstarszych (6-latki). 

+ -

Prowadząca: Katarzyna Gawryluk

Pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach logopedycznych mają dzieci najstarsze. 

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Podczas zajęć szczególna uwaga zostanie przywiązana się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Zajęcia mają na celu: kształtowanie prawidłowegotoru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej; usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia); kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie); rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy); wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej; rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi; rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych; uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek; kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka

+ -

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych. 

Prowadząca: Marta Brejnak

Wprowadzenie dziecka w świat języka obcego w naturalny sposób, tak aby język obcy stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia prowadzone będą w formie zabawy, w korelacji z wszystkimi obszarami edukacji. Do wprowadzenia i utrwalenia słówek i zwrotów wykorzystywane będą również, w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego (zabawy dowolne, posiłki, spacery itp.). Podczas zajęć nacisk będzie głównie położony na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia. Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez: osłuchanie się z brzmieniem języka obcego, reagowanie na proste polecenia i pytania. Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez: powtarzanie za nauczycielem, nagraniem; konstruowanie prostych wypowiedzi; odgrywanie scenek lub dialogu; recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki. Zajęcia będą wzbogacane pracami plastycznym i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania w języku obcym.

+ -

Religia prawosławna – Sławomir Markiewicz

Religia katolicka – A. Filipiuk  

Zajęcia prowadzone są w grupach najstarszych (6-latki)

linia Kadra przedszkola

 • Barbara Beata Palewska

Grupa I: 

 • pani Agnieszka 
 • pani Sylwia

Grupa II: 

 • pani Barbara 
 • pani Anna
 • pani Anna

Grupa III: 

 • pani Monika 
 • pani Katarzyna
 • pani Anna 

Grupa IV:

 • pani Marta
 • pani Iwona 

Grupa V:

 • pani Justyna
 • pani Paulina

Grupa VI:

 • pani Marlena
 • pani Magdalena

Grupa VII:

 • pani Anna
 • pani Monika

Grupa VIII:

 • pani Agnieszka
 • pani Joanna  

Grupa IX:

 • pani Kinga
 • pani Beata 

Grupa X: 

 • pani Agata
 • pani Alina

Grupa XI: 

 • pani Karolina
 • pani Katarzyna
 • intendent – pani Edyta 
 • sekretarz- pani Sylwia
 • sekretarka – pani Justyna 
 • główna księgowa- pani Magdalena
 • pomoc administracyjno-biurowa – pani Anna
 • szef kuchni – pani Henryka 
 • kucharz – pani Bogusława
 • pomoc kuchenna – pani Marzena 
 • pomoc kuchenna – pani Valentyna
 • pomoc kuchenna – pani Paulina
 • pani Edyta 
 • pani Joanna
 • pani Jolanta
 • pani Ewa
 • pani Karolina
 • pani Edyta
 • pani Małgorzata
 • pani Marta
 • pani Jolanta
 • pani Ewa
 • pani Paulina
 • pani Małgorzata
 • pan Jarosław 
chłopiec

linia Projekty UE


GMINA SUPRAŚL
realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Supraśl”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do szeregu usług publicznych świadczonych przez jednostki z terenu Gminy Supraśl objętych projektem, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wartość grantu: 99 805,60 PLN


Projekt „Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt został zakończony. 

Beneficjent: Gmina Supraśl
Realizator: Przedszkole Samorządowe w Grabówce
Wartość projektu: 1 464 311,37 zł
Wartość dofinansowania: 1 244 664,66 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich poprzez stworzenie 120 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w latach 2018-2020 oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju 100 dzieci z Gminy Supraśl poprzez wprowadzenie do oferty przedszkolnej dodatkowych zajęć edukacyjnych w latach 2018-2019.

Grupa docelowa: projekt jest skierowany do grup docelowych z terenu gminy Supraśl, województwa podlaskiego. Wsparcie będzie adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym, a przez to także do ich rodziców/opiekunów. W przypadku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego grupą docelową będą dzieci w wieku 3-4 lat (3 grupy – 3 latków – 60 dzieci, 1 grupa 4 –latków – 20 dzieci w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2 grupy 3-latków 40 dzieci w roku szkolnym 2019/2020). Oprócz grup 3 – 4 latków zakłada się także utworzenie 1 grupy 5,6 latków w roku szkolnym 2018/2019. Zajęcia dodatkowe w ramach projektu skierowane będą do wszystkich grup dzieci, a więc grup 3, 4 latków oraz 5 i 6 latków (dla 100 dzieci).

Projekt przewiduje realizację:
1. Zajęć rozwijających postawę kreatywną, przedsiębiorczą (szachy, robotyka, przedsiębiorczy przedszkolak, zajęcia umuzykalniające),
2. Zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne (Taniec staropolski i współczesny, Akademia Piłkarska),
3. Zajęć specjalistycznych (logopedia),
4. Gimnastyki korekcyjnej (Zajęcia na basenie – gimnastyka ogólnorozwojowa, Zajęcia korekcyjne)
5. Zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje językowe (Język obcy – angielski)
6. Wspólne warsztaty dla dzieci i rodziców; wyjazdy, wyjścia integracyjne.

Przewidywanym rezultatem projektu jest utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie jego oferty o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci. Wsparciem zostanie objętych 120 dzieci w zakresie utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz 100 dzieci w zakresie zajęć dodatkowych.

 

linia Zamówienia publiczne

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE:

Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostawa posiłków do stołówki Przedszkola Samorządowego w Grabówce

Identyfikator postępowania ocds-148610-bd441525-f09d-11ec-9a86-f6f4c648a056
Numer referencyjny postępowania PsG.260.1.2022
   
Procedura Krajowa
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
   

Dokumentacja przetargowa, oświadczenia oraz inne informacje zamieszczone są pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd441525-f09d-11ec-9a86-f6f4c648a056 


Plan zamówień na 2021 rok: 2021_plan zamówień.pdf

CATERING 

Tytuł/nazwa postępowania

Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostawa posiłków do stołówki Przedszkola Samorządowego w Grabówce

Identyfikator postępowania
9b0eff89-14ad-42ac-8bdc-73125276e9dc

Tryb
Tryb podstawowy, wariant 1Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00153437/01

Załączniki oraz inne publikowane dokumenty na miniPortalu – link: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9b0eff89-14ad-42ac-8bdc-73125276e9dc 

linia Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe w Grabówce  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkolewgrabowce.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://przedszkolewgrabowce.pl spełnia wymagania w 99,74 %.

Niezgodności

 • cześć elementów posiada nie wystarczający kontrast kolorów,
 • strona posiada ułatwienie dostępności w postaci wtyczki, 
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Przedszkole Samorządowe w Grabówce
ul. Leszczynowa 14/1, 15-523 Grabówka
e-mail: przedszkolegrabowka@gmail.com
telefon: +48 579 991 611

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt przedszkola jest budynkiem parterowym. Poziom posadzki parteru wynosi +2cm
w stosunku do otaczającego terenu w obrębie wejść do budynku, w związku z tym brak konieczności projektowania ramp dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano obszerne przedsionki wejściowe i przestrzenie manewrowe przed drzwiami. Wszystkie progi w budynku mają mniej niż 2cm wysokości. Toalety ogólnodostępne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami dostępności dla osób niepełnosprawnych na podstawie obowiązujących przepisów. W toaletach ogólnodostępnych przewidziano wystarczającą ilość miejsca pozwalającą na swobodne obracanie się wózkiem inwalidzkim (kwadrat o wymiarach 150x150cm). Zaprojektowano wyposażenie toalet w umywalkę i miskę ustępową dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Zaprojektowano wymagane poręcze ułatwiające korzystanie z przyborów sanitarnych. Na terenie działki przedszkolnej znajdują się 2 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych położone w bezpośrednim sąsiedztwie wejść do budynku.

Drugi budynek jest budynkiem piętrowym, podpiwniczonym. Znajduje się w nim urządzenie dla osób niepełnosprawnych – platforma schodowa typ V 64. Zaprojektowano obszerne przedsionki wejściowe i przestrzenie manewrowe przed drzwiami. Wszystkie progi w budynku mają mniej niż 2cm wysokości. Toaleta ogólnodostępna zaprojektowana zgodnie z wymaganiami dostępności dla osób niepełnosprawnych na podstawie obowiązujących przepisów. Przewidziano w niej wystarczającą ilość miejsca pozwalającą na swobodne obracanie się wózkiem inwalidzkim (kwadrat o wymiarach 150x150cm. W jednej sali, toalecie dla dzieci, również zaprojektowana jest przestrzeń pozwalająca na swobodne obracanie się wózkiem inwalidzkim oraz zostały zamontowane poręcze ułatwiające korzystanie z przyborów sanitarnych.     

Trzeci obiekt to budynek piętrowy: I piętro z przeznaczeniem na przedszkole. Znajduje się w nim toaleta dla osób niepełnosprawnych (wyposażona w umywalkę i miskę ustępową a także poręcze ułatwiające korzystanie z przyborów sanitarnych). Budynek posiada schody, brak windy. Przed budynkiem dostępne jest miejsce postojowe dla niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.       

 

    

Skip to content