Rekrutacja

Drodzy Rodzice,

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w rekrutacji podstawowej 6 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00

Wyniki mogą Państwo sprawdzić  na listach wywieszonych w przedsionku przedszkola przy ul. Leszczynowej 14/1.

Aby dziecko zakwalifikowane w procesie rekrutacyjnym zostało przyjęte do danego przedszkola rodzice/opiekunowie prawni muszą potwierdzić w formie pisemnej oświadczenie woli przyjęcia dziecka i złożyć w siedzibie przedszkola przy
ul. Leszczynowej 14/1 w terminie:

od 7 kwietnia 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00

Dopiero wtedy dziecko uzyska status przyjętego do przedszkola.

Nie podpisanie oświadczenia woli przyjęcia dziecka jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Jeśli Państwa dziecko nie zakwalifikowało się do żadnego z wybranych przedszkoli gmina wskaże Państwa dziecku inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

Informacje dodatkowe

Jeśli Państwa dziecko nie brało udziału w rekrutacji podstawowej albo chcą Państwo starać się o przyjęcie do innego przedszkola, mogą Państwo wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej pod warunkiem, że przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Do pobrania:

Skip to content