Rekrutacja

Dnia 24 marca 2021r. w przedsionku przedszkola na tablicy ogłoszeń zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Grabówce na rok szkolny 2021/2022.

———————————————————————————————————–

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego
w Grabówce.

Dopełnieniem rekrutacji jest złożenie w przedszkolu w dniach
od 17.03.2021r. do 23.03.2021r. dokumentu Oświadczenia woli przyjęcia.

Dokument jest dostępny w sekretariacie, prosimy zgłaszać się wraz z PESELEM dziecka.

Niezłożenie Oświadczenia woli w w/w terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.
Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona w dniu 24.03.2021r.

————————————————————————————————————

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

15 lutego – 26 lutego 2021 r. do godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 15 marca 2021 r. do godz.12:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

16 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

od 17 marca do 23 marca 2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola ( w postaci pisemnego oświadczenia)

24 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Informacje dostępne są również na stronie www.suprasl.pl w zakładce – edukacja

Ze względu na reżim sanitarny Dni otwarte w placówce nie odbędą się.

Prosimy o śledzenie strony internetowej.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 579 991 611.

Wniosek o przyjęcie dziecka należy w formie papierowej przynieść do placówki i zostawić w wyznaczonym miejscu  w holu przedszkola.

Formularz wniosku można pobrać w holu przedszkolu lub ze strony internetowej.

Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Grabówce
Barbara Beata Palewska