O nas

drzewko

Dyrektor przedszkola:  
Barbara Beata Palewska   
Wicedyrektor przedszkola:  
Joanna Bogus
Katarzyna Grzegorczuk 
 

 

                             

 

Przedszkole Samorządowe w Grabówce

Przedszkole samorządowe znajduje się w miejscowości Grabówka. Wielkość budynku to tysiąc osiemset metrów kwadratowych, a na nich siedem sal dydaktycznych, sala wielofunkcyjna, pełne zaplecze, a także taras i plac zabaw – tak wygląda nowe przedszkole samorządowe w Grabówce.

Budynek jest ekologiczny, nowoczesny, technologicznie stworzony na miarę XXI wieku.

Przedszkole samorządowe znajduje się w miejscowości Grabówka.

Wśród jedenastu Podlaskich Marek Roku 2018 znalazło się Przedszkole Samorządowe w Grabówce. Otrzymało ono główną nagrodę w kategorii Inwestycja.

linia Zajęcia dodatkowe

+ -

Grupy I-VII – Prowadzący: Katarzyna Gawryluk 

Grupy VIII-IX – 

Grupy X-XIII – 

Zajęcia prowadzone są we wszystkich grypach wiekowych. 

+ -

Grupy IV-VII – Prowadzący: Katarzyna Gawryluk 

Grupy VIII-IX – 

 

Zajęcia prowadzone są w grupach starszych (5 i 6-latki). 

+ -

Prowadzące: Beata Jakończuk, Monika Komosa, Barbara Jasiuk 

Pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach logopedycznych mają dzieci najstarsze. 

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Podczas zajęć szczególna uwaga zostanie przywiązana się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Zajęcia mają na celu: kształtowanie prawidłowegotoru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej; usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia); kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie); rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy); wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej; rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi; rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych; uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek; kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka

+ -

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych. 

Prowadzące: Marta Brejnak, Katarzyna Grzegorczuk 

Wprowadzenie dziecka w świat języka obcego w naturalny sposób, tak aby język obcy stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia prowadzone będą w formie zabawy, w korelacji z wszystkimi obszarami edukacji. Do wprowadzenia i utrwalenia słówek i zwrotów wykorzystywane będą również, w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego (zabawy dowolne, posiłki, spacery itp.). Podczas zajęć nacisk będzie głównie położony na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia. Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez: osłuchanie się z brzmieniem języka obcego, reagowanie na proste polecenia i pytania. Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez: powtarzanie za nauczycielem, nagraniem; konstruowanie prostych wypowiedzi; odgrywanie scenek lub dialogu; recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki. Zajęcia będą wzbogacane pracami plastycznym i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania w języku obcym.

+ -

Religia prawosławna -Sławomir Markiewicz

Religia katolicka- ks. Kamil Snarski

Zajęcia prowadzone są w grupach najstarszych (6-latki)

linia Kadra przedszkola

 • Barbara Beata Palewska
 • pani Beata
 • pani Justyna
 • pani Marlena 
 • pani Paulina
 • pani Dominika
 • pani Ania
 • pani Katarzyna
 • pani Agnieszka 
 • pani Marta
 • pani Marlena
 • pani Ania 
 • pani Paulina
 • pani Marlena 
 • pani Basia 
 • pani Monika
 • pani Sylwia 
 • pani Kasia 
 • pani Wioleta
 • pani Martyna
 • pani Monika 
 • pani Amanda
 • pani Beata
 • pani Joanna 
 • pani Natalia
 • pani Justyna 
 • pani Jolanta
 • intendent – pani Edyta 
 • intendent- pani Beata
 • sekretarka- pani Sylwia
 • księgowa- pani Ania
 • pomoc administracyjno-biurowa – pani Justyna 
 • szef kuchni – pani Henryka 
 • kucharz – pani Bogusława

 

 

 • pomoc kuchenna – pani Marzena 
 • pomoc kuchenna – 
 • pani Edyta 
 • pani Ewa 
 • pani Iwonka 
 • pani Emilia 
 • pani Ewa 
 • pani Gosia 
 • pani Ewa
 • pani Ewa 
 • pani Asia
 • pani Grażynka 
 • pani Monika 
 • ani Jola
 • pani Edyta 
 • pani Jolanta 
 • pani Beata 
 • pani Paulina 
 • pani Kasia 
 • pani Iwona 
 • pan Grzegorz 
 • pan Jarosław 
chłopiec

linia Projekt UE

Projekt „Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Beneficjent: Gmina Supraśl
Realizator: Przedszkole Samorządowe w Grabówce
Wartość projektu: 1 464 311,37 zł
Wartość dofinansowania: 1 244 664,66 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich poprzez stworzenie 120 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w latach 2018-2020 oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju 100 dzieci z Gminy Supraśl poprzez wprowadzenie do oferty przedszkolnej dodatkowych zajęć edukacyjnych w latach 2018-2019.

Grupa docelowa: projekt jest skierowany do grup docelowych z terenu gminy Supraśl, województwa podlaskiego. Wsparcie będzie adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym, a przez to także do ich rodziców/opiekunów. W przypadku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego grupą docelową będą dzieci w wieku 3-4 lat (3 grupy – 3 latków – 60 dzieci, 1 grupa 4 –latków – 20 dzieci w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2 grupy 3-latków 40 dzieci w roku szkolnym 2019/2020). Oprócz grup 3 – 4 latków zakłada się także utworzenie 1 grupy 5,6 latków w roku szkolnym 2018/2019. Zajęcia dodatkowe w ramach projektu skierowane będą do wszystkich grup dzieci, a więc grup 3, 4 latków oraz 5 i 6 latków (dla 100 dzieci).

Projekt przewiduje realizację:
1. Zajęć rozwijających postawę kreatywną, przedsiębiorczą (szachy, robotyka, przedsiębiorczy przedszkolak, zajęcia umuzykalniające),
2. Zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne (Taniec staropolski i współczesny, Akademia Piłkarska),
3. Zajęć specjalistycznych (logopedia),
4. Gimnastyki korekcyjnej (Zajęcia na basenie – gimnastyka ogólnorozwojowa, Zajęcia korekcyjne)
5. Zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje językowe (Język obcy – angielski)
6. Wspólne warsztaty dla dzieci i rodziców; wyjazdy, wyjścia integracyjne.

Przewidywanym rezultatem projektu jest utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie jego oferty o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci. Wsparciem zostanie objętych 120 dzieci w zakresie utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz 100 dzieci w zakresie zajęć dodatkowych.

linia Zamówienia publiczne

Plan zamówień na 2021 rok: 2021_plan zamówień.pdf

CATERING 

Tytuł/nazwa postępowania

Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostawa posiłków do stołówki Przedszkola Samorządowego w Grabówce

Identyfikator postępowania
9b0eff89-14ad-42ac-8bdc-73125276e9dc

Tryb
Tryb podstawowy, wariant 1Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00153437/01

Załączniki oraz inne publikowane dokumenty na miniPortalu – link: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9b0eff89-14ad-42ac-8bdc-73125276e9dc