O nas

drzewko

Dyrektor przedszkola:  
Barbara Beata Palewska   
Wicedyrektor przedszkola:  
Maria Prochaska    

                             

 

Przedszkole Samorządowe w Grabówce

Przedszkole samorządowe znajduje się w miejscowości Grabówka. Wielkość budynku to tysiąc osiemset metrów kwadratowych, a na nich siedem sal dydaktycznych, sala wielofunkcyjna, pełne zaplecze, a także taras i plac zabaw – tak wygląda nowe przedszkole samorządowe w Grabówce.

Budynek jest ekologiczny, nowoczesny, technologicznie stworzony na miarę XXI wieku.

Przedszkole samorządowe znajduje się w miejscowości Grabówka.

Wielkość budynku to tysiąc osiemset metrów kwadratowych, a na nich siedem sal dydaktycznych, sala wielofunkcyjna, pełne zaplecze, a także taras i plac zabaw – tak wygląda nowe przedszkole samorządowe w Grabówce. Budynek jest ekologiczny, nowoczesny, technologicznie stworzony na miarę XXI wieku.

Wśród jedenastu Podlaskich Marek Roku 2018 znalazło się Przedszkole Samorządowe w Grabówce. Otrzymało ono główną nagrodę w kategorii Inwestycja.

linia Zajęcia dodatkowe

+ -

Zajęcia rozwijające zdolności informatyczne, logicznego, kreatywnego myślenia. To świetne narzędzie by dziecko polubiło matematykę, biologię, elektronikę, fizykę. Udział w zajęciach spowoduje że dzieci mogą bawić się nauką, poprzez samodzielne poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla danego zadania. Uczestnicy zajęć rozwijają kreatywność oraz zdolność logicznego myślenia, które uznawane są za kluczowe cechy dla przyszłości dziecka. Dla najmłodszych jest to głównie nauka kreatywności, rozwój zdolności manualnych koordynacji wzrokowo ruchowej. Na zajęciach konstrukcyjnych dzieci w oparciu o specjalne instrukcje budują modele z klocków np. Lego® DUPLO, ucząc się przy okazji kolejnych literek alfabetu, liczenia oraz rozróżniania kolorów i kształtów. Na zajęciach będzie przekazywana wiedza na temat budowanych modeli z wykorzystaniem projekcji multimedialnych, a następnie dzieci w praktyce samodzielnie odkrywają matematyczne i naukowe zależności otaczającego nas świata budując modele z klocków Lego® w oparciu o gotowe instrukcje. Na zajęciach kodowania (programowania) dzieci nauczą się podstaw w tym zakresie pracując np. przy wsparciu Ozobotów, maty do kodowania czy Photonów. Dzieci poznają zasady działania prostych maszyn, rozwijają wyobraźnię, kreatywność i inicjatywność.

+ -

Zajęcia wspierające wszechstronny rozwój dziecka oraz umożliwiające zaspokajanie potrzeb dostosowanych do poziomu jego rozwoju, związanych z poznawaniem podstaw „małej ekonomii” i kształtowaniem postaw przedsiębiorczych. Dzieci poznają podstawy małej ekonomii i przedsiębiorczości poprzez kształtowanie odpowiedzialności wobec własności cudzej i własnej. Zajęcia uczą ich w jaki sposób można oszczędzać, np. wodę, energię elektryczną, żywność, papier czy pieniądze. Głównym celem zajęć jest kształtowanie u dzieci przedszkolnych umiejętności kluczowych, takich jak: kreatywność, przedsiębiorczość, samodzielne dokonywanie wyborów oraz poczucie własnej wartości.

+ -

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Podczas zajęć szczególna uwaga zostanie przywiązana się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Zajęcia mają na celu: kształtowanie prawidłowegotoru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej; usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia); kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie); rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy); wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej; rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi; rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych; uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek; kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka

+ -

Zajęcia poprawiające sprawność ruchową dziecka, uczące prawidłowej postawy ciała, nauka samodyscypliny, nauka pracy w grupie. Gimnastyka ogólnorozwojowa – basen ma na celu podniesienie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji ruchowej dzieci oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Zajęcia wzmocnią organizm oraz umożliwią pozytywne rozładowanie napięć psychicznych dzieci oraz powoduje obniżenie poziomu stresu.

+ -

Wiek przedszkolny to szczególny okres w rozwoju dziecka. Dziecko poprzez spostrzeżenia, obserwacje i naśladownictwo gromadzi doświadczenia, a następnie stopniowo pozbywa się początkowych błędów. Nabywa odpowiednie czucie i pamięć mięśniową, jego ruchy stają się coraz bardziej celowe, dokładne, skoordynowane, a także płynne i zautomatyzowane. Kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych jest jednym z celów kierowanej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym. Gimnastyka korekcyjna, zwłaszcza niektóre jej elementy, powinna przechodzić łagodnie od ruchów w formie zabawowej do ruchów naśladowczych, ale pozwalających na realizację inwencji twórczej dzieci. Jak wykazują badania, wady stóp są bardzo częste u dzieci. Ciągnie to za sobą obniżoną sprawność nóg, powoduje ich szybkie męczenie, a z biegiem lat bolesne zniekształcenia, odciski, aż do kalectwa uniemożliwiającego noszenie normalnego obuwia. Następstwa tego niedostosowania odbijają się nie tylko na samych stopach, ale i stawach kolanowych i biodrowych, a nawet na kręgosłupie. Istotne jest więc prowadzenie zajęć dla dzieci niwelujących już na etapie przedszkolnym wszelkie powstające wady postawy, wady ruchu itp.

+ -

Wprowadzenie dziecka w świat języka obcego w naturalny sposób, tak aby język obcy stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia prowadzone będą w formie zabawy, w korelacji z wszystkimi obszarami edukacji. Do wprowadzenia i utrwalenia słówek i zwrotów wykorzystywane będą również, w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego (zabawy dowolne, posiłki, spacery itp.). Podczas zajęć nacisk będzie głównie położony na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia. Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez: osłuchanie się z brzmieniem języka obcego, reagowanie na proste polecenia i pytania. Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez: powtarzanie za nauczycielem, nagraniem; konstruowanie prostych wypowiedzi; odgrywanie scenek lub dialogu; recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki. Zajęcia będą wzbogacane pracami plastycznym i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania w języku obcym.

linia Kadra przedszkola

 • Beata Jakończuk
 • Agnieszka Sawicka
 • Marta Brejnak
 • Marlena Dębowska
 • Katarzyna Grzegorczuk
 • Anna Czyżewska
 • Wioleta Zalewska
 • Iwona Bogusławska
 • Monika Komosa
 • Patrycja Maria Łabędzka
 • Joanna Bogus
 • Justyna Adamczyk
 • Katarzyna Maria Grom
 • Katarzyna Kmiecik
 • Beata Dmitruk
 • Paulina Nowicka
 • Barbara Jasiuk
 • Marta Gołosko
 • intendent – Edyta Stasiulewicz 
 • intendent- Mariola Rećko 
 • sekretarka- Sylwia Cieśluk
 • księgowa- Anna Rutkowska 
 • pomoc administracyjno-biurowa – Justyna Rogowska 
 • szef kuchni – Henryka Zawadzka
 • kucharz – Bogusława Szutko
 • pomoc kuchenna – Marzena Glinko
 • pomoc kuchenna – Paulina Sarosiek 
 • Anita Drugow 
 • Emilia Sołowiej
 • Ewa Milewska
 • Jolanta Andrejewicz 
 • Joanna Nikołajuk
 • Katarzyna Skiepko 
 • Ewa Świzik-Kropiewnicka
 • Beata Zajkowska 
 • Małgorzata Choińska 
 • Małgorzata Snarska
 • Edyta Guziejko 
 • Dariusz Korolko
chłopiec

linia Projekt UE

Projekt „Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Beneficjent: Gmina Supraśl
Realizator: Przedszkole Samorządowe w Grabówce
Wartość projektu: 1 464 311,37 zł
Wartość dofinansowania: 1 244 664,66 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich poprzez stworzenie 120 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w latach 2018-2020 oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju 100 dzieci z Gminy Supraśl poprzez wprowadzenie do oferty przedszkolnej dodatkowych zajęć edukacyjnych w latach 2018-2019.

Grupa docelowa: projekt jest skierowany do grup docelowych z terenu gminy Supraśl, województwa podlaskiego. Wsparcie będzie adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym, a przez to także do ich rodziców/opiekunów. W przypadku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego grupą docelową będą dzieci w wieku 3-4 lat (3 grupy – 3 latków – 60 dzieci, 1 grupa 4 –latków – 20 dzieci w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2 grupy 3-latków 40 dzieci w roku szkolnym 2019/2020). Oprócz grup 3 – 4 latków zakłada się także utworzenie 1 grupy 5,6 latków w roku szkolnym 2018/2019. Zajęcia dodatkowe w ramach projektu skierowane będą do wszystkich grup dzieci, a więc grup 3, 4 latków oraz 5 i 6 latków (dla 100 dzieci).

Projekt przewiduje realizację:
1. Zajęć rozwijających postawę kreatywną, przedsiębiorczą (szachy, robotyka, przedsiębiorczy przedszkolak, zajęcia umuzykalniające),
2. Zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne (Taniec staropolski i współczesny, Akademia Piłkarska),
3. Zajęć specjalistycznych (logopedia),
4. Gimnastyki korekcyjnej (Zajęcia na basenie – gimnastyka ogólnorozwojowa, Zajęcia korekcyjne)
5. Zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje językowe (Język obcy – angielski)
6. Wspólne warsztaty dla dzieci i rodziców; wyjazdy, wyjścia integracyjne.

Przewidywanym rezultatem projektu jest utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie jego oferty o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci. Wsparciem zostanie objętych 120 dzieci w zakresie utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz 100 dzieci w zakresie zajęć dodatkowych.