Aktualności

linia Konkurs plastyczny- Drzewo genealogiczne

W związku z niską frekwencją organizatorki konkursu przedłużają możliwość składania prac do dnia 01.02.2021r.

Przedszkole Samorządowe w Grabówce zaprasza dzieci przedszkolne wraz z rodzicami
do udziału w naszym Konkursie Plastycznym

„MOJE RODZINNE DRZEWO GENEALOGICZNE –  HISTORIA MOJEJ RODZINY”

Cel konkursu:

– integracja rodzin, promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego
– zainteresowanie historią swojej rodziny
– propagowanie świadomości wartości rodziny
-rozwijanie zainteresowań plastycznych, poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego
-rozwijanie inwencji twórczej dzieci

Regulamin konkursu:
1. Prace konkursowe wykonują dzieci przedszkolne wraz z rodzicami.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej: „MOJE RODZINNE DRZEWO GENEALOGICZNE- HISTORIA MOJEJ RODZINY” .
3. Technika prac: dowolna- przestrzenna/płaska. Format prac: A3 lub większe.
4. Kryteria oceny prac:
– ilość informacji (stopień znajomości swojej rodziny)
– forma prezentacji
– pomysłowość i estetyka
5. Każda praca powinna posiadać umieszczoną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, grupa.
6. Prace należy dostarczyć do przedszkola do dnia 18.01.2021r
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.01.2021r.
8. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez organizatora oraz przez Panią Dyrektor.
9. Nagrodzone zostaną 3 prace.
10. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkolewgrabowce.pl i w holu przedszkola. Z wszystkich prac konkursowych zostanie utworzona galeria.
11. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna na potrzeby wyżej wymienionego konkursu.
12. Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną zwrócone autorom, w przedszkolnym archiwum pozostaną prace, które zajęły 3 pierwsze miejsca.
13. Przystępując do konkursu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dzieci jak i wszystkich członków rodziny wymienionych w pracy.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Grabówce, adres: ul. Leszczynowa 14/1, 15-523 Grabówka. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu konkursu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),        w przypadku gdy:
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

           Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odrzucenie zgłoszenia. Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie i nie będą podlegać profilowaniu. 
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z akceptacją powyższego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.


Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
Paulina Nowicka i Monika Piechowska